Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst in de winkel en deze zaken en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die, niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, modeartikelen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
 4. Dag:kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die producten en/of diensten in een winkel aan consumenten aanbiedt;
 9. Modelformuliervoorherroeping:hetinBijlageIvandezevoorwaardenopgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 10. Product(en): modeartikelen, lifestyle, waaronder ook wordt verstaan andere aan deze artikelen verwachte artikelen, voor zover zij worden verkocht door de ondernemer;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Rambostijl B.V.
Sisalbaan 5a
2352 AZ Leiderdorp
Administratie@rambostijl.nl
KvK 73052809

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor koop van of het repareren van producten, gesloten tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden

 

Artikel 4 - Ruilen en retourneren*:

 1. U kunt uw producten tot 14 dagen na aankoop ruilen of retourneren.
 2. U kunt uw producten in de winkel van aankoop bij ons ruilen of retourneren.
 1. Het artikel dient zichtbaar afkomstig te zijn van Rambostijl en in de staat waarin u het hebt ontvangen; ongebruikt met prijskaartje en in de originele verpakking MET bon.
 2. Als het product zichtbaar gebruikt, gewassen of beschadigd is, zal geen ruiling

plaatsvinden.

 1. Mocht u een product retourneren van een groot aankoopbedrag, dan storten wij uiterlijk binnen 3 werkdagen het aankoopbedrag terug op het door u verstrekte rekeningnummer.
 2. Als een product betaald is met een kadobon, ontvangt u geen geld retour. U krijgt in dit geval een nieuwe kadobon.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de kassa in de winkel.
 2. Zo snel mogelijk,maar binnen 14 dagen vanaf dedagvolgendopdeinlid1bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de winkel.
 3. De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om aard en kenmerken van het product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de consument alle labels, prijskaartjes, stickers en dergelijke aan het product bevestigd laat en het product alleen past en niet draagt/gebruikt.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als niet is voldaan aan het in lid 1 gestelde.

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de kassa in de winkel of per email bij administratie@rambostijl.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de winkel.
 3. De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Hetrisicoendebewijslastvoordejuisteentijdigeuitoefeningvanhetherroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Deondernemergebruiktvoorterugbetalinghetzelfdebetaalmiddeldatdeconsument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd en niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden geretourneerd om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken uitsluiten van het herroepingsrecht. Dit kan echter alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Artikel 10 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in wettelijke regelingen of bepalingen (bijv. btw-tarieven). Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.